wydziedziczenie ze spadku

Spadkodawca ma swobodę wyboru, kto powinien odziedziczyć jego majątek zgodnie z jego ostatnią wolą. Nie ma obowiązku pozostawienia niczego w spadku swojemu małżonkowi, dzieciom czy innym krewnym, ale też nie może dzielić się tym majątkiem z przyjaciółmi czy znajomymi. Jeśli więc chcemy, by po naszej śmierci nasz majątek trafił do innej osoby, możemy sporządzić testament zgodnie z naszą wolą.

Dziedziczenie często wywołuje niepewność i konflikty wśród członków rodziny. Wydziedziczenie jest jednak poważną sprawą, która dotyka nie tylko spadkobierców, ale także ich krewnych i inne bliskie im osoby.

Dziedziczenie spadku jest regulowane przez art. 1008 Kodeksu cywilnego. Procedura wydziedziczenia krewnego jest szczegółowo opisana w tym artykule. Spadkodawca ma prawo wydziedziczyć krewnych, w tym m.in. rodziców, małżonka lub zstępnych (dzieci, wnuki i prawnuki) w sytuacji, gdy spadkobierca:

  • postępuje uporczywie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się wobec spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych;

Oświadczenie to może być złożone zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W przypadku złożenia oświadczenia pisemnego (przez podpis lub inny równoważny dokument) powinno ono zawierać wszystkie informacje dotyczące istnienia spadkobierców i ich wzajemnych relacji. Jeśli oświadczenie jest składane ustnie, informacje te powinny być jak najszybciej zapisane przez notariusza, który następnie przedłoży je w imieniu wszystkich zainteresowanych stron w sądzie.

verdict g731bb5ac6 1920

Jak napisać oświadczenie dotyczące wydziedziczenia majątku?

Z masy spadkowej można wyłączyć małżonka, dzieci, wnuki i rodziców. Można również wyłączyć wnuki i prawnuki swoich dzieci. Istnieją jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, aby skutecznie wydziedziczyć każdego członka rodziny.

Jeśli chcesz wydziedziczyć współmałżonka lub współmałżonkę, to muszą oni zostać poinformowani o tej decyzji. Warto zaznaczyć, że taka informacja nie powinna być przekazana po śmierci spadkodawcy. Oświadczenie powinno być złożone ustnie lub na piśmie i przekazane osobie, która ma być wyłączona z masy spadkowej. Aby wydziedziczenie stało się skuteczne, należy udowodnić, że małżonek został poinformowany o tej decyzji. Jeśli małżonek nie akceptuje tej decyzji, może ją zaskarżyć w sądzie.

Nie musisz informować dzieci o swojej decyzji o wydziedziczeniu ich z majątku. Ponadto, podpisując testament, można odwołać swój udział w majątku nabytym w czasie trwania małżeństwa lub związku małżeńskiego zawartego z małżonkiem.

W oświadczeniu należy podać przyczynę wyłączenia. Wydziedziczenie jest zawsze oświadczeniem woli spadkodawcy i może być dokonane tylko w sposób dobrowolny. Jeśli chcesz wyłączyć kogoś ze spadku, napiszesz oświadczenie na zwykłym papierze, podpiszesz je i opatrzysz datą. Zarówno podpisy, jak i daty powinny być wyraźne. Pamiętaj, że w dokumencie tym nie możesz umieścić zbyt wielu osób, ponieważ od dziedziczenia można wyłączyć tylko członków rodziny.

certificate g2fe1835fe 1920

Czy można cofnąć wydziedziczenie?

Pisemne oświadczenie o wydziedziczeniu z majątku członka lub członków rodziny musi być odpowiednio uzasadnione. Głównym powodem, dla którego wydziedziczenie może zostać uznane za nieważne, jest sytuacja, w której spadkodawca przebaczył członkowi rodziny i odnowił z nim kontakt. W takim przypadku nie ma jednak potrzeby przepisywania czegokolwiek; wystarczy anulować poprzedni testament, w którym wydziedziczenie było wspomniane.

Jeśli nie zostało sporządzone nowe oświadczenie lub testament nie został odwołany, w trakcie postępowania spadkowego należy przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające dobre relacje ze spadkodawcą (np. przesłuchania świadków, wymieniane SMS–y lub e–maile, wspólne zdjęcia itp.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem ogólnotematycznym https://www.verona.info.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.